“Helse er å ha frihet til å gjøre seg selv virkelig”

Posted by in Helse, Hverdagen, Jobb, Politikk

Primærhelsetjenesten, inkludert fastlegeordningen, behandler opp mot 90% av pasienten selv for under 4% av helseutgiftene. Det er ingen selvfølge at man klarer å beholde dagens system slik som den er i dag. Å leve et fullt og helt liv innebærer å ha tilgang på god helsehjelp ved sykdom/plager uavhengig av din økonomiske bakgrunn. God helse er mer enn fravær av sykdom. Dårlig helse er mer enn sykdom tilstede. Vårt helsevesen er fragmentert, og tradisjonelt sett er det mer fokus på kropp. Fastlegen ser hele mennesket og forstår sammenhengen mellom pasientens livshistorie og de helsemessige sporene dette kan sette seg. I et stadig mer oppdelt spesialisthelsetjeneste, er det viktig at fastlegen har det helhetlige bildet når pasienten oppsøker helsehjelp. Ingen legeoppgave er mer krevende enn å finne sykdom i en uselektert populasjon. Ingen konsultasjon er viktigere enn den første konsultasjonen. Primærhelsetjenesten/førstelinjetjenesten er dermed grunnmuren i det norske helsevesen og som portvoktere er fastlegene de viktigste støttespillere for spesialisthelsetjenesten/andrelinjetjenesten. En sterk førstelinjetjeneste gir enorme gevinster for staten, sykehusene og pasientene. 

 “Helse er å ha frihet til å gjøre seg selv virkelig”- Per Fugelli

Det er derfor viktig og nødvendig å verne om og forbedre dagens helsevesen. I Norge har vi oppnådd å utvikle en offentlig, solidarisk og rettferdig helsetjeneste for hele befolkningen. Den eneste garantien for en anstendig helsetjeneste for alle er at alle får det samme tilbudet. Ettersom helsetjenester alltid er og alltid vil være et knapphetsgode, vil private helsetjenester tappe det offentlige for ressurser gjennom flere mekanismer. 

“Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder” – FN

Det er fryktet at fastlegeordningen vil kollapse innen neste stortingsperiode 2021-2024. 99,5% av alle bosatte i Norge registrert på liste hos en fastlege og er gjennomsnitt på 2,7 konsultasjoner hos fastlegen per år. De fleste fastleger er selvstendig næringsdrivende leger som har driftsavtale med en kommune. Mange har også en deltidsstilling på sykehjemmet, helsestasjonen eller lignende. I tillegg er det mange fastleger som går legevakt. En studie gjort av forskere ved Uni Research i Bergen, publisert i mars 2018, fortalte fastlegene som deltok i studien at de hadde en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 56 timer – dette tilsvarer en hel arbeidsdag mer i uka enn tidligere.  Antall pasienter per fastlege er blitt mindre, fastlegenes arbeidstid har økt mye og deres inntekter er blitt redusert. I motsetning til helprivate tjenester som Aleris, Volvat o.l er næringsdrivende fastleger bundet opp i et offentlig takstsystem slik at de ikke kan øke opp inntektene når utgiftene øker. Dette vil si at vi har et sterkt umenneskelig press på fastlegene samtidig som deres inntekter minker. Fristende yrke, sier du? 

Jeg er en stolt fastlege og er en tilhenger av fastlegeordningen! Det er godt å ha en lege som følger deg  hele livet! Nå er jeg redd for at vi har tatt den for gitt og ordningen vil raseres i løpet av kort tid hvis ikke noe drastisk blir gjort.

Kilder:

Fastlegeordningen 2.0 

Forskning.no: Bård Amundsen “Er fastlegeordningen i krise?”

Tidsskriftet: Steinar Krokstad “Fallgruver for helsetjenesten