Endelig faste stillinger!

Posted by in Helse, Jobb, Politikk

Visste du at ca. 50% av  alle sykehusleger er midlertidig ansatt?

Visste du at sykehusleger er midlertidig ansatt i 1/3 av sin yrkeskarriere?

“Det er ekstraordinært i norsk arbeidsliv at gjennomsnittsalderen for å få fast stilling for leger er 42 år og at halvparten av alle sykehusleger er midlertidig ansatt. Vi vet at dette har konsekvenser gjennom fare for mindre varsling av uønskede hendelser, sviktende kontinuitet i pasientbehandlingen og redusert pasientsikkerhet.”

– Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening (Ylf)

Det har i tillegg over tid vært økt arbeidsbelastning i sykehus, en ensidig endret praksis av de avtalte arbeidstidsbestemmelsene, redusert innflytelse for tillitsvalgte og forverret lokalt samarbeid mange steder. Det er sykehuseier og arbeidsgiveren sitt ansvar å vise vilje til å investere langsiktig i sine ansatte, men det har istedenfor gått i omvendt retning.

Til tross for alt dette ønsker arbeidsgiverforeningen Spekter å utvide arbeidstiden for leger ytterligere, gi begrensninger i 20-timers regelen og fjerning av bestemmelsen av ambulerende tjeneste. Da sa Legeforeningen: Stopp opp litt – dette finner vi oss ikke i uten videre! Legeforeningen har dermed forsøkt å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene i årets oppgjør.

Arbeidsmiljøloven med egne unntak

Jeg har tidligere blogget om legenes arbeidstider “Er vi leger supermennesker?”. Leger på sykehus har til nå allerede unntak fra arbeidsmiljøloven. Her har jeg prøvd å illustrere hva dette betyr i praksis ved å sammenlikne legens arbeidstidsbestemmelser med andre som ikke har slike unntak.

Korte trekk om hva det innebærer å være unntak arbeidsmiljøloven:
– Leger kan jobbe over dobbel så lenge enn øvrige arbeidstakere.

– Leger kan jobbe mer totalt i løpet av en uke enn øvrige arbeidstakere.

– Legen kan få mindre fri når han først får fri enn øvrige arbeidstakere.

– Legen kan få mindre fri totalt i løpet av en uke enn øvrige arbeidstakere.

Leger jobber gratis

Visste du at norske sykehusleger jobber tilsammen 812 årsverk gratis? Ja, du leste riktig. Gratis.

Dette kommer frem ved en undersøkelse i mars 2014 gjort av Legeforeningen. Til sammenlikning har Ahus 915 årsverk. Det vil si at legene”driver” et sykehus gratis nesten tilsvarende et sykehus som Norges største akuttsykehus. Helt drøyt! Hvordan kan det skje?

Dette skyldes stram styring av sykehusene i mange år.

“Ved mange avdelinger reduserer man legenes tjenesteplaner, for eksempel med to timer per uke, samtidig som arbeidsmengden øker. Det blir færre arbeidstimer, mer jobb, og enda mer ubetalt overtid.”

– Hege Gjessing, president i Legeforeningen

hege.gjessing

Foto: Legeforeningen

Jeg skal omformulere spørsmålet mitt: Hvorfor jobber leger ubetalt?

Til syvende og sist handler det om mennesker. Pasienter som er syke og må behandles. Det er viktig å ha med seg at over 70% er øyeblikkelg hjelp. Det sier seg selv at det ikke er et alternativ for mange leger å ikke behandle sine pasienter.

Med andre ord: Etter å ha fullført en av Norges lengste studier, er sannsynligheten høy for at leger går i uforutsigbare vikariatstillinger frem til 40 årsalderen, jobber lengre og har mindre fri enn øvrige arbeidstakere og jobber gratis for å få sykehus-Norge til å gå rundt!

Årets resultat

Legeforeningen har gjort en formidabel innsats og årets forhandlingsresultat er et viktig skritt for å snu en uheldig utvikling i sykehusene. Arbeidstid har vært et stridstema mellom legene og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter i årets oppgjør.

Legeforeningens  mål er å styrke de lokale parters innflytelse og handlefrihet, herunder styrke tillitsvalgtes rolle lokalt. Som et bidrag til dette er partene enige om å anbefale inngåelse av lokale samarbeidsavtaler.

Endelig faste stillinger!

Hva er de andre endringene?

Faste stillinger implenteres snarest, og senest innen 01.07.15. Det innføres en ny kategori leger – legespesialist, som legges tett opp til overlegene. Kategorien er for en begrenset overgangsperiode – det er etter at vedkommende er godkjent spesialist og stillingen før ansettelse som overlege.

“Vi opprettholder dagarbeiderstatusen og viderefører retten til 20-timer i gjennomsnitt mellom 07-17. De gjeldende vernebestemmelsene prolongeres de neste to år. Det viktigste fremover blir å sikre at sykehusleger, som i utgangspunktet jobber svært mye og har de videste unntakene fra arbeidsmiljøloven i offentlig sektor, ivaretas på en god måte”

– Hege Gjessing

Som konsekvens av de nye endringene kan arbeidstid som ikke er vakt legges i perioden 07-18. Leger som ikke går i vakt kan i tillegg pålegges arbeid frem til klokken 19 inntil en gang pr måned.

Jeg er glad for at Legeforeningen har stått på og har fått gjennomslag for mange viktige hovedkrav i årets forhandlinger: faste stillinger for leger i spesialisering, opprettholdelse av dagarbeiderstatusen, mer innflytelse på arbeidstidsplanlegging og krav knyttet til kompetanseutvikling.

Kilde: Legeforeningen